پرینتر 3 بعدی

فیلامنت PLA

پرینتر RP2X

پرینتر DP4X

پرینتر DP4

پرینتر DP4X

پرینتر DP4

MAKERBOT RP2