قوانین سایت

ارسال نرم افزار ها به صورت لینک و پست میباشد که در صورت خرید پستی هزینه مربوطه اضافه میگردد.

تمام محصولات ارسال شده قبل از ارسال تست میشوند